• Regulamin współpracy dropshippingowej i hurtowej

Kliknij, aby otworzyć dokument: FAQ - najczęściej zadawane pytania

Regulamin współpracy dropshippingowej / hurtowej

Sohe.pl to typowy sklep internetowy, ale również hurtownia B2B, która zapewnia możliwość współpracy na zasadzie dropshippingu, jak również typowego hurtu. Dropshipping pozwala Ci prowadzić sprzedaż na rzecz Twoich klientów bez konieczności posiadania magazynu. Klient składa zamówienie u Ciebie, Ty składasz zamówienie w Sohe.pl, a zamówienie wysyłane jest bezpośrednio do Twojego klienta. 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym opisane zostały zasady współpracy dropshippingowej i hurtowej. Regulamin ten zastępuję spisaną umowę współpracy. Umowa zawierana jest poprzez akceptację niniejszego regulaminu na zasadach w nim opisanych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących współpracy dropshippingowej lub hurtowej, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@sohe.pl.   

 • 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sohe – Maciej Milewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XLAB Maciej Milewski
  Ul. Upalna 80/28, 15-668 Białystok, NIP 5421062538, 
 2. Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem https://sohe.pl, za pośrednictwem której możliwe jest składania zamówień w ramach współpracy dropshippingowej lub hurtowej,
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady współpracy dropshippingowej lub hurtowej, dostępny pod adresem https://www.sohe.pl/upload/agnesbeauty/SOHE-Regulamin-wspolpracy-dropshippingowej-20201101.pdf oraz przesyłany Przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej przy nawiązywaniu współpracy dropshippingowej lub hurtowej, 
 5. Klient końcowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna wskazana przez Przedsiębiorcę, na adres której realizowana jest wysyłka zamówienia w ramach współpracy dropshippingowej.
 • 2
Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Platformy, Sohe świadczy na rzecz Przedsiębiorcy usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Platforma wykorzystywana jest jako narzędzie przy realizacji współpracy dropshippingowej, jak również typowej sprzedaży hurtowej. 
 2. Regulamin określa zasady współpracy dropshippingowej lub hurtowej oraz funkcjonowania Platformy.
 3. Do korzystania z Platformy, w tym w szczególności do złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Przedsiębiorcy. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Przedsiębiorca nie może złożyć zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem. 
 2. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Platformie. 
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Platformy są cenami brutto.
 • 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Platformy, Sohe świadczy na rzecz Przedsiębiorcy usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Przedsiębiorcy przez Sohe jest umożliwienie Przedsiębiorcy złożenia zamówienia w Platformie prowadzącego do zawarcia z Sohe umowy sprzedaży. Zamówienia w ramach współpracy dropshippingowej lub hurtowej mogą składać wyłącznie Przedsiębiorcy posiadający konto użytkownika w Platformie. Regularne zamówienia, niezwiązane ze współpracą dropshippingową lub hurtową, mogą składać wszyscy użytkownicy Platformy, a w tym zakresie znajduje zastosowanie ogólny regulamin sklepu internetowego sohe.pl.  
 3. Jeżeli Przedsiębiorca zdecyduje się założyć konto użytkownika, Sohe świadczy na rzecz Przedsiębiorcy usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika. W koncie użytkownika przechowywane są dane Przedsiębiorcy oraz historia złożonych przez niego zamówień w Platformie. Przedsiębiorca loguje się do konta użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Przedsiębiorca może w każdej chwili usunąć konto użytkownika, co oznacza jednocześnie wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o współpracę dropshippingową lub hurtową. 
 4. Założenie konta użytkownika możliwe jest bez konieczności indywidualnego kontaktu z Sohe, z wykorzystaniem zaprogramowanych funkcji Platformy. Nawiązanie współpracy dropshippingowej lub hurtowej wymaga jednak indywidualnego kontaktu z Sohe.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Przedsiębiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Platformy. 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Przedsiębiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sohe podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sohe podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Przedsiębiorca powinien poinformować Sohe o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Przedsiębiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@sohe.pl.  W reklamacji Przedsiębiorca powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Sohe rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i informuje o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4
Współpraca dropshippingowa / hurtowa
 1. Współpraca dropshippingowa polega na tym, że Przedsiębiorca składa w Platformie zamówienie, podając dane Klienta końcowego, a przedmiot zamówienia wysyłany jest na adres Klienta końcowego. Współpraca hurtowa odbywa się na tych samych zasadach, z tym, że Przedsiębiorca ma możliwość zamówienia większej ilości interesujących go produktów oraz ich dostawy pod wskazany adres. 
 2. Nawiązanie współpracy dropshippingowej lub hurtowej wymaga założenia konta użytkownika w Platformie, a następnie indywidualnego kontaktu z Sohe za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ramach indywidualnego kontaktu przedstawiany jest Przedsiębiorcy do akceptacji Regulamin. Akceptacja Regulaminu prowadzi do zawarcia pomiędzy Sohe a Przedsiębiorcą umowy o współpracę dropshippingową i hurtową, a Sohe aktywuje w panelu użytkownika opcje dropshippingowe oraz hurtowe dla Przedsiębiorcy.     
 3. Umowa o współpracę dropshippingową i hurtową zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją w dowolnym momencie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy prowadzi do dezaktywacji opcji dropshippingowych i hurtowych w panelu użytkownika. Wypowiedzenie umowy nie wpływa na ważność i skuteczność zawartych uprzednio w ramach współpracy dropshippingowej i hurtowej umów sprzedaży. 
 4. W ramach współpracy dropshippingowej lub hurtowej Przedsiębiorca związany jest Regulaminem oraz ogólnym regulaminem sklepu internetowego sohe.pl, który to ogólny regulamin podlega akceptacji na etapie zakładania konta użytkownika w Platformie, z tym zastrzeżeniem, że w razie rozbieżności postanowień obu regulaminów, pierwszeństwo posiadają postanowienia Regulaminu. 
 • 5
Składanie zamówienia
 1. Zamówienia składane są przez Przedsiębiorcę na zasadach ogólnych wynikających z regulaminu sklepu internetowego sohe.pl, z tym, że w ramach formularza zamówienia Przedsiębiorca podaje dane Klienta końcowego, do którego przedmiot zamówienia zostanie wysłany. Podanie tych danych stanowi polecenie Sohe ich przetwarzania w celu wysyłki zamówienia. W ramach współpracy hurtowej Przedsiębiorca nie podaje danych Klienta końcowego, a zatem do polecenia przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej nie dochodzi.
 2. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia pomiędzy Sohe a Przedsiębiorcą umowy sprzedaży towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Sohe może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Do odstąpienia od umowy wystarczająca jest stosowna informacja wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 6
Płatności
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Przedsiębiorcy na etapie składania zamówienia. Jeżeli Przedsiębiorca chciałby skorzystać z innej metody płatności, musi uprzednio skontaktować się z Sohe celem potwierdzenia takiej możliwości. 
 2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia z odroczonym terminem płatności. W takiej sytuacji, zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu płatności. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli Przedsiębiorca nie dokona płatności w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Do odstąpienia od umowy wystarczająca jest stosowna informacja wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 7
Wysyłka
 1. Składając zamówienie, Przedsiębiorca może wybrać sposób wysyłki zamówienia spośród opcji zapewnianych przez Sohe (widocznych do wyboru w trakcie składania zamówienia) albo wyraźnie określić, że korzysta z własnego transportu, co wiąże się z koniecznością dostarczenia Sohe własnych etykiet nadawczych oraz samodzielnego zorganizowania odbioru przygotowanej przez Sohe paczki przez firmę kurierską, z której usług korzysta Przedsiębiorca. 
 2. W przypadku korzystania przez Przedsiębiorcę z własnego transportu, Sohe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy związane z dostarczonymi Sohe etykietami nadawczymi, w szczególności za przekroczenie gabarytu zadeklarowanego na etykiecie, jeżeli przedmiot zamówienia nie pozwala na zmieszczenie się w zadeklarowanym gabarycie, jak również za ewentualne opóźnienia w realizacji wysyłki wynikające z okoliczności niezależnych od Sohe, takich jak nieprecyzyjne ustalenia Przedsiębiorcy poczynione z firmą kurierską.  
 3. Sohe dokłada wszelkich starań by wysyłki realizowane były w ciągu 2 dni roboczych liczonych od kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia, zachowując jednak prawo do przedłużenia tego terminu, w szczególności z uwagi na ponadprzeciętną liczbę zamówień lub inne niezależne od Sohe okoliczności. 
 4. Szczegóły w zakresie wysyłek opisane zostały w dokumencie „Dropshipping z Sohe w szczegółach”, który Przedsiębiorca otrzymuje wraz z Regulaminem przy nawiązywaniu współpracy dropshippingowej.
 • 8
Faktury
 1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.
 2. Faktura wystawiana jest do każdego zamówienia, chyba że strony indywidualnie ustalą inny okres fakturowania, w szczególności zbiorczy tygodniowy lub miesięczny.
 • 9
Rabaty
 1. Sohe przewiduje w ramach współpracy dropshippingowej lub hurtowej możliwość przyznania Przedsiębiorcy rabatu, w zależności od ilości składanych zamówień, skali obrotów. 
 2. Rabaty ustalane i negocjowane są indywidualnie pomiędzy stronami. Przyznanie rabatu jest w pełni uznaniową decyzją po stronie Sohe.
 • 10
Materiały sprzedażowe i promocyjne
 1. Sohe udziela Przedsiębiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć i opisów produktów dostępnych w Platformie w celu ich prezentacji we własnych kanałach sprzedażowych Przedsiębiorcy.
 2. Licencja udzielana jest na czas trwania umowy o współpracę dropshippingową i hurtową. 
 3. Przedsiębiorca może uzyskać dostęp do pliku .xml z listą produktową po zawarciu umowy o współpracę dropshippingową i hurtową. 
 • 11
Szczegóły produktów
 1. Sohe dokłada wszelkich starań by opisy i zdjęcia produktów w Platformie były w pełni aktualne, z zastrzeżeniem jednak możliwych drobnych nieścisłości, wynikających, w szczególności ze zmian zachodzących po stronie producentów, takich jak zmiany etykiet, składów, materiałów wizualnych. 
 2. W razie wątpliwości odnośnie aktualności opisów lub zdjęć produktów, Przedsiębiorca może wyjaśnić wszelkie wątpliwości, składając zamówienie bez opłacania go i kierując zapytania do Sohe w ramach odpowiedzi na potwierdzenie zamówienia wysłane drogą elektroniczną.  
 • 12
Zwroty i reklamacje
 1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówieniem nie zostaje odebrana przez Klienta końcowego i powraca do Sohe, Przedsiębiorca ponosi koszt jej ponownej wysyłki do Klienta końcowego, chyba że podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży i przesyłka nie jest ponownie nadawana. 
 2. Jeżeli Klient końcowy odstąpi od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, Przedsiębiorca może również odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Sohe, wykonując swoje uprawnienie nie później niż w ciągu 21 dni od zawarcia umowy sprzedaży z Sohe. Do odstąpienia od umowy konieczne jest dostarczenie zwracanego towaru na adres siedziby Sohe wraz z fakturą oraz wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania, Sohe może potrącić z kwoty zwrotu kwotę odpowiadającą utraconej wartości przez towar. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia Sohe zwracanego towaru wraz z fakturą. Przedsiębiorcy nie są zwracane koszty wysyłki.  
 3. Rękojmia Sohe za wady fizyczne rzeczy sprzedanej jest wyłączona, na co Przedsiębiorca godzi się, akceptując Regulamin. Ewentualne zwroty możliwe są w ramach procedury odstąpienia od umowy opisanej powyżej.
 4. Reklamacje dotyczące samego procesu realizacji i wysyłki zamówienia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@sohe.pl. W reklamacji Przedsiębiorca powinien określić stwierdzone nieprawidłowości oraz swoje roszczenia z tym związane. Sohe rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i informuje o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 13
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Przedsiębiorcy, reprezentantów Przedsiębiorcy oraz osób kontaktowych i zaangażowanych w realizację umowy po stronie Przedsiębiorcy jest Sohe. 
 2. Dane osobowe Przedsiębiorcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a po wykonaniu umowy w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sohe, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 3. Ponadto, dane osobowe Przedsiębiorcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wywiązywania się przez Sohe z obowiązków rachunkowo-podatkowych nakładanych na Sohe przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dane osobowe Przedsiębiorcy przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy, a jeżeli chodzi o dane przechowywane w dokumentacji księgowej – przez okres, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację księgową. 
 5. Dane osobowe reprezentantów Przedsiębiorcy oraz osób kontaktowych i zaangażowanych w realizację po umowy po stronie Przedsiębiorcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sohe, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane tych osób przechowywane są w ramach korespondencji prowadzonej w związku z umową, nie są włączone do dokumentacji księgowej. 
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez podmioty przetwarzające, z których Sohe korzysta przy przetwarzaniu danych, a z którymi łączą Sohe umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takie jak hostingodawcy, dostawcy oprogramowania typu SaaS, biuro rachunkowe, podwykonawcy zaangażowani w realizację umowy. 
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi, jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych. 
 8. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
 10. Przedsiębiorca oświadcza, że poinformował osoby kontaktowe i zaangażowane w realizację umowy po swojej stronie o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Sohe, przekazując analogiczne informacje, jak te zawarte w ramach niniejszego paragrafu.
 11. Jeżeli chodzi o dane osobowe Klientów końcowych, Sohe występuje w roli podmiotu przetwarzającego. Przedsiębiorca powierza przetwarzanie Sohe tych danych zgodnie z zasadami powierzenia, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • 14
Pozostałe postanowienia
 1. Prawem właściwym dla umowy o współpracę dropshippingową i hurtową oraz dla świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z umową o współpracę dropshippingową i hurtową oraz korzystaniem z Platformy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sohe. 
 3. Sohe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O planowanej zmianie Regulaminie Przedsiębiorca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Dalsze korzystanie z Platformy po upływie tego terminu jest jednoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie braku zgody na treść zmienionego Regulaminu, Przedsiębiorca może usunąć konto użytkownika w Platformie bez ponoszenia żadnych kosztów. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy. 
 4. Sohe zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w ofercie Platformy, dodawania, wycofywania produktów, modyfikacji cen, wprowadzania i odwoływania promocji bez uszczerbku dla nabytych uprzednio uprawnień przez Przedsiębiorcę.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.11.2020 roku. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu podlinkowane są na końcu Regulaminu.

Załącznik nr 1 - Zasady powierzenia danych osobowych

 1. Przedsiębiorca powierza Sohe do przetwarzania dane osobowe Klientów końcowych przekazywane w związku z zamówieniami składanymi w ramach współpracy dropshippingowej, obejmujące: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Powierzane dane osobowe przekazywane są w ramach zamówienia i przechowywane w systemie sklepowym Sohe. Po wysyłce zamówienia, Przedsiębiorca może usunąć dane osobowe Klienta, kierując stosowne żądanie do Sohe. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że powierza ich dalsze przechowywanie w ramach systemu sklepowego do czasu usunięcia swojego konta użytkownika w Platformie.  
 3. Sohe zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych danych i wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji umowy o współpracę dropshippingową. W szczególności, Sohe nie będzie wykorzystywać powierzanych danych we własnych celach ani udostępniać ich podmiotom trzecim.  
 4. Sohe oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia. 
 5. Na wniosek Przedsiębiorcy lub osoby, której dane dotyczą, Sohe wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.
 6. Sohe zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 7. Sohe oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Sohe, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Przedsiębiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. 
 9. Sohe jest zobowiązany zawiadomić Przedsiębiorcę o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu, Sohe jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją. Sohe jest zobowiązany zapewnić Przedsiębiorcy możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Sohe jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Przedsiębiorcy wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Sohe, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Przedsiębiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 11. Sohe po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, trwale usuwa wszelkie powierzone dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 12. Sohe udostępnia Przedsiębiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych oraz umożliwia Przedsiębiorcy lub audytorowi upoważnionemu przez Przedsiębiorcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
 13. Przedsiębiorca kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Sohe o planowanej kontroli. Przedsiębiorca lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz do wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Przedsiębiorca uprawniony jest do żądania od Sohe udzielenia informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa Sohe). 
 14. Sohe może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podprzetwarzającego przez Przedsiębiorcę lub braku sprzeciwu. Akceptując Regulamin, Przedsiębiorca akceptuje następujących podprzetwarzających:
  1. Dostawca oprogramowania sklepu internetowego Sky-Shop:

SIEF-IT Sp. z o.o.

Gdańska 91/93

90-613 Łódź

NIP:7262609875

REGON: 100689300

Numer KRS: 0000331633

 1. Powierzenie przetwarzania danych podprzetwarzającym spoza listy, o której mowa powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia Przedsiębiorcy w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Przedsiębiorca może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Sohe nie ma prawa powierzyć danych poprzetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji, Sohe zgłosi przedsiębiorcy w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
 2. Dokonując podpowierzenia, Sohe ma obowiązek zobowiązać podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Administratorowi wynikających z niniejszej umowy, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
 3. Przedsiębiorca akceptuje fakt, że powierzane dane osobowe będą udostępniane firmom kurierskim, które działają jako niezależni administratorzy danych osobowych, w celu wysyłki zamówienia i oświadcza, że poinformował o tym Klientów końcowych w ramach realizacji po swojej stronie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO. Przedsiębiorca oświadcza również, że w ramach realizacji powyższego obowiązku informacyjnego, poinformował Klienta końcowego o udziale w przetwarzaniu danych Sohe jako podmiotu przetwarzającego.
 4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według RODO. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sohe za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową. 
 5.  Sohe odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Przedsiębiorcy lub wbrew tym instrukcjom.