Regulamin promocji “Rabat -10% na kosmetyki do makijażu” w sklepie internetowym www.sohe.pl§1.Postanowienia Ogólne

  1. Organizatorem Promocji pod nazwą “ Rabat -10% na kosmetyki do makijażu” jest firma XLAB z siedzibą w Białymstoku 15-668 ul.Upalna 80/28 NIP: 5421062538 dalej zwany „Organizatorem”.

  2. Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i stanowi modyfikację Regulaminu sklepu internetowego www.sohe.pl w zakresie w jakim klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.sohe.pl

  3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

  4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

  5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.§2. Zasady promocji

1.Promocja rozpoczyna się dnia ...... godz......a kończy się dnia.... o godz....czasu polskiego do wyczerpania produktów objętych Promocją.

1.1W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne produkty objęte Promocją oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup produktów objętych Promocją, w wysokości -10%


2.Miejsca, w których można skorzystać z Promocji.

2.1.Sklep internetowy.www.sohe.pl

2.2.Promocją objęte są wybrane produkty które znajdują się w kategorii makijaż w sklepie internetowym www.sohe.pl dostępne pod linkiem https://www.sohe.pl/Makijaz-c595

3.W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sohe.pl , Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów objętych Promocją i dostępnych w sklepie internetowym www.sohe.pl Ważne- aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Zamów i zapłać “ w sklepie internetowym www.sohe.pl


4.W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2.1 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu dowolnej ilości produktów objętych Promocją i dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Cena za zakup produktów objętych Promocją obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat pojawi się automatycznie.


5.Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust.


6.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.


7.Promocja nie dotyczy klientów sklepu ze stałym rabatem.
§ 3. Postanowienia końcowe

1.Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sohe.pl

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3.Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie www.sohe.pl zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sohe.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.